Техничар ПТТ саобраћаја

Након завршене школе, ученик ће бити у стању да реализује све поштанске, новчане и телекомуникационе услуге, врши послове платног промета и организује и реализује процес преноса пошиљака.

Техничар ПТТ саобраћаја биће обучен да:

 • Успешно обавља пословну комуникацију са корисницима услуга на српском, енглеском и још једном страном језику који самостално одабира (руски, француски или немачки)
 • Врши послове пријема поштанских пошиљака и пакета на шалтеру
 • Користи ПостНет систем у свим фазама где се примењује
 • Врши продају поштанских вредносница и комисионе робе
 • Врши послове уплате и исплате по упутничком и платном промету и штедним улозима
 • Обавља све послове везане за уплате и исплате по платном промету, упутничким, текућим, жиро и штедним (динарским и девизним) рачунима Поштанске штедионице
 • Врши послове пријема, отправљања, преузимања, доставе и испоруке телеграма
 • Успоставља телефонске разговоре и врши друге послове телефонисте у телефонској говорници
 • Обавља послове прераде поштанских пошиљака
 • Обавља послове картовања, предаје и преузимања закључака
 • Врши послове испоруке пошиљака на шалтеру
 • Обавља накнадне послове у вези са примљеним пошиљкама
 • Решавање рекламација и потражница
 • Води евиденције и записнике предвиђене правилницима и упутствима
 • Обавља послове пословне кореспонденције
 • Обавља административне, статистичке и евидентичарске послове за потребе јединице поштанске мреже
 • Користи савремене рачунарске програме за вођење пословне кореспонденције и статистике, прикупљање, обраду, презентовање и чување података, као и да користи различите сервисе рачунарске мреже

Табеларни преглед заступљености предмета по разредима

      I   II   III   IV
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Српски језик и књижевност   3         3         3         3      
2 Енглески језик   2         2         2         2      
3 Други страни језик   2         2         2         2      
4 Социологија                       2                
5 Филозофија                                 2      
6 Историја   2         2                          
7 Музичка уметност   1                                    
8 Ликовна култура             1                          
9 Физичко васпитање   2         2         2         2      
10 Математика   4         4         3         3      
11 Рачунарство и информатика     2                                  
12 Географија   2                                    
13 Физика   2         2                          
14 Хемија   2                                    
15 Биологија   2                                    
16 Устав и права грађана                                 1      
Б СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Поштанска мрежа   2                                    
2 Пословна коресподенција и комуникација     2         2         2              
3 Поштанске услуге   2         2 4       2 2       2 1    
4 Основи саобраћајне психологије             2                          
5 Пословна информатика               2         2         2    
6 Финансијско пословање             2         2 2              
7 Рачуноводство                       2         2      
8 Телекомуникационе услуге                       2                
9 Поштанска техника и прерада пошиљака                                 3      
10 Статистика                                 2      
11 Банкарско пословање                                 2 1    
12 Маркетинг                                 2      
13 Економика и организација предузећа                       2                
14 Практична настава                   60         60         60
В ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Верска настава / Грађанско васпитање   1         1         1         1      

 

Т - теорија, В - вежбе, П - практична настава, Б - настава у блоку

Списак предмета