Електротехничар телекомуникација

Након завршеног школовања електротехничари телекомуникација, стечена теоријска знања успешно користе у пракси.

Оспособљени су за обављање послова:

  • инсталирања телефонске опреме и уређаја
  • тестирање уређаја и опреме
  • одржавање телефонских система и кабловских мрежа
  • мерења у оквиру телекомуникационе мреже и на самим уређајима
  • одржавања телефонских централа
  • одржавања комутационе опреме у телефонским централама и кабловским мрежама
  • инсталирања и одржавање опреме у рачунарским мрежама
  • отклањања сметњи и кварова у оквиру ТК мреже

Такође, оспособљени су за примену информатичких технологија у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Наши ученици своје школовање најчешће настављају на Електротехничком факултету у Београду, Саобраћајном факултету у Београду, Факултету организационих наука у Београду, Високој школи струковних студија за информационе технологије у Београду, Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија или сличним образовним институцијама у Нишу и Новом Саду.

По завршетку школовања, они који не настављају студије, запошљавају се у разним телекомуникационим компанијама.

Табеларни преглед заступљености предмета по разредима

      I   II   III   IV
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Српски језик и књижевност   3         3         3         3      
2 Страни језик   2         2         2         2      
3 Физичко васпитање   2         2         2         2      
4 Математика   3         3         3         3      
5 Рачунарство и информатика     2                                  
6 Историја   2                                    
7 Ликовна култура   1                                    
8 Географија             2                          
9 Хемија   2                                    
10 Биологија   2                                    
11 Социологија са правима грађана                                 2      
Б СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Физика   2         2                          
2 Основе електротехнике   3 1       3 1                        
3 Рачунарска графика и мултимедија     2                                  
4 Апликативни програми               2                        
5 Електроника             3 1       2 1              
6 Теорија телекомуникација             2 1                        
7 Телекомуникациони водови                       2     18          
8 Телекомуникациона мерења                         2              
9 Техника дигиталног преноса                       2 1              
10 Комутациона техника                       2 1              
11 Приступне мреже и уређаји                       2 1   12   2     12
12 Сигнално телекомуникациони системи                           3 60       3 30
13 Системи преноса                                 2 1   18
14 Бежичне комуникације                                 2 1   18
15 Рачунарске мреже                                   2   12
16 Техничка документација                                   2    
17 Предузетништво                                   2    
18 Практична настава         4       4 90                    
В ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Верска настава / Грађанско васпитање   1         1         1         1      
Г ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Музичка култура                        1         1      
2 Екологија и заштита животне средине                        1         1      
3 Изабрана поглавља математике                       2         2      
4 Историја (одабране теме)                        2         2      
5 Физика                       2         2      
6 Логика са етиком                        2         2      
7 Основе програмирања                          2         2    
8 Веб дизајн                          2              
9 Електроакустика                                 2      

Т - теорија, В - вежбе, П - практична настава, Б - настава у блоку

!!! НАПОМЕНА !!! У току III и IV разреда ученик бира 2 додатна часа са листе изборних предмета
Изборне предмете ① (у комплету, тј. оба изборна предмета) и ② ученик бира једном током школовања, на крају II разреда, 

односно на крају III разреда. Оцена изборних предмета је нумеричка и улази у просек оцена на крају школске године.

СПИСАК ПРЕДМЕТА