Обавештење о активностима на реализацији наставе

У току ове недеље наставници припремају наставне материјале са упутствима за учење које ће доставити ученицима током ове или почетком следеће недеље. Разредне старешине су задужене да обезбеде комуникацију између предметних наставника и ученика. За комуникацију се могу користити телефони, социјалне мреже, видео конференције, платформе за електронско учење и сл.  Поред наставе која ће се емитовати на РТС Планети, по распореду наставе који ће бити објављен на www.rasporednastave.gov.rs , као и на сајту школе, школа обезбеђује наставу на даљину на сопственој платформи www.ucenjenadaljinupttskole.edu.rs . Ученицима су креирани кориснички налози на овој платформи за учење на даљину, а приступне параметре ће добити од разредних старешина. 

Предметни наставници су у обавези да бележе податке о активностима и напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, провере/тестови, есеји, пројекти, презентације, цртежи, илустрације, извештаји, дискусије...). Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати наставницима путем мејла или у оквиру одабране онлајн платформе како би наставници могли да прате напредак ученика, формативно оцењују, дају повратне информације и препоруке за даљи рад.

Ученици који нису у могућности да прате наставу електронским путем у обавези су да се јаве разредним старешинама ради договора о преузимању наставних материјала и праћења напредовања ученика.